1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sad1 sad3 wiosna1Konsultacje w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chełmno na lata 2016 -2023.

Od początku roku trwały prace związane z przygotowaniem nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chełmno na lata 2016 -2023.
W tym czasie odbyło się szereg spotkań, dyskusji, w trakcie których zgłoszono wiele ciekawych pomysłów, sugestii. Większość z nich zostały uwzględnione w opracowaniu.
Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt całego dokumentu - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chełmno na lata 2016 -2023. Każdy z Państwa może zgłosić swoje uwagi/propozycje do Strategii na załączonym formularzu konsultacyjnym i przesłać go na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub dostarczyć osobiście do siedziby GOPS w Dolnych Wymiarach lub UG Chełmno, ul. Dworcowa 1 w terminie do 02.06.2016r. Każdy głos/uwaga/sugestia będzie brana pod uwagę i szczegółowo zostanie przeanalizowana przez Zespół roboczy ds. opracowania Strategii i w przypadku zasadności/racjonalności zostanie uwzględniony w Strategii.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych

formularz konsultacyjny

 

Wyłączenia prądu

Jak informuje Energa Operator 30 maja br. (poniedziałek) w godzinach 9.00-13.00 planuje się wyłączenie dostawy prądu dla domów zasilanych ze stacji transformatorowej Dorposz Chełmiński 4 obw. 200.  

Skierowania do otrzymania pomocy dla najbardziej potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach informuje, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD w okresie sierpień 2016-czerwiec 2017 wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach PO PŻ udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Bezpłatną żywność w ramach Programu mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba) oraz których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1058) czyli 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie.

Read more...

Dyżury Koordynatorów Gminnych LGD

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję" w związku z rozpoczęciem realizacji założeń w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2023 informuje, iż na terenie każdej z gmin wchodzącej w skład LGD pełniony będzie co miesiąc dyżur Koordynatora gminnego.

harmonogram

Ratownik medyczny wśród uczniów Małych Łunaw

lunrat5 maja 2016r. gościliśmy w szkole ratownika medycznego Bartosza Tomczaka, który przeprowadził warsztaty dla uczniów klas I - III z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednym z najciekawszych dla uczniów, a zarazem bardzo ważnym punktem warsztatów, były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie, według jego wskazówek próbowały wykonywać masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Dzieci dowiedziały się również, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wezwać pomoc i co najważniejsze, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.
Było to niezwykle ważne spotkanie, gdyż uwrażliwiło uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyło im wiedzy, dzięki której mogą kiedyś uratować czyjeś życie.

Danuta Jabłońska

XXXII edycja konkursu „Przyroda regionu i ochrona środowiska”

mlunawy

 

7 maja 2016 r. dwoje uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach - Anna Wyrębska i Hubert Mądrzejewski brało udział w XXXII edycji konkursu „Przyroda regionu i ochrona środowiska”, który został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy odpowiedzieli na 15 pytań opisowych dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły oraz zagadnień związanych z ochroną przyrody.

Uczniowie naszej szkoły, w podziękowaniu za udział w konkursie, otrzymali piękne książki „ Atlas ptaków”, a szkoła dwutomowe opracowanie „Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego”. 

opiekun konkursu

Zbigniew Jabłoński

dowodyutracone

Karta dużej rodziny

Informator Gminny

informator czerwiec 2015

BIULSTYCZ

10 lat w 8 minut

stat4u